مطالب پربازدید
درهای HD چیست؟
(1394/07/21,16:34)

روکش ام دی اف
(1394/07/23,10:59)

رنگ ام دی اف
(1394/07/19,11:49)

درب ام دی اف
(1394/07/23,11:14)

میز ام دی اف
(1394/07/20,20:51)

مقایسه ام دی اف
(1394/07/19,11:32)

ام دی اف
(1394/07/18,14:09)

انواع ام دی اف 2
(1394/07/18,14:22)

مزایای ام دی اف
(1394/07/19,12:26)

کابینت ام دی اف
(1394/07/20,21:11)

mdf

ارزیابی مقاومت به موریانه

ترکیب تخته تاثیر قابل توجهی بر حساسیت نمونه های MDF در مقابل حمله موریانه در مدت 4 هفته، نداشت. کاهش وزن در نمونه های MDF ساخته شده از راش و مخلوط گونه ها در مقایسه با نمونه های MDF ساخته شده از مخلوط کاج و بلوط کمتر بود.
میانگین کاهش وزن در قسمت های بیرونی نمونه های MDF ساخته شده از چوب راش 2/15 % و مقدار موریانه های زنده مانده، 75% بود. علی رغم کاهش وزن کمتر در چوب ماسیو بلوط، موریانه کاهش وزن بیشتری در نمونه های ساخته شده از بلوط سبب شد. کاهش وزن در نمونه های MDF ساخته شده از چوب راش و در چوب ماسیو راش مشابه کاهش وزن در چوب ماسیو بلوط و MDF ساخته شده از بلوط بود.

قسمت های بیرون MDF ساخته شده از مخلوط گونه ها در طی آزمایشات تخریب موریانه به رشد کپک حساس بودند، در حالیکه روی نمونه های MDF در آزمایشات در تماس با خاک بخاطر شرایط استرلیزه شده، کپکی رشد نکرد. درجه بندی ظاهری نمونه ها منعکس کننده کاهش وزن همه نمونه هاست .بجز در قسمت های بیرونی نمونه های MDF ساخته شده از چوب راش، مرگ موریانه ها در مخازن مربوطه رخ نداد.
 موریانه ها نمونه های MDF ساخته شده از بلوط و کاج را به عنوان منبع غذایی ترجیح دادند و سایر نمونه های MDF و چوب ماسیو کاج نیز تحت تاثیر تخریب موریانه قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاظر نشان می دهد که اگر چه نمونه های MDF ساخته شده از بلوط و مخلوط گونه ها در مقابل قارچ های مخرب چوب مقاوم هستند، ولی مورد حمل موریانه ها قرار می گیرند. (1980 Zeeuw, panshin) نشان دادند که نمونه های چوبی که مورد حمل حشرات یا حفاران دریایی قرار گرفته باشند، ممکن است بیشتر دچار حمله قارچی شوند.

نتیجه گیری


نمونه ای MDF ساخته شده از کاج، راش، بلوط، مخلوط گونه ها و نمونه های چوب ماسیو تحت تاثیر قارچ های پوسیدگی قهوه ای، G.trabeum و P.phacenta و قارچ پوسیدگی سفید، T.versicolor و موریانه زیر زمینی، R.flavipes قرار گرفتند. نمونه های MDF ساخته شده از بلوط و مخلوط گونه ها مقاومت بیشتری را در برابر همه قارچ ها نشان دادند. کهنگی تسریع شده قبل از تاثیر قارچ، مقاومت نمونه های MDF را به پوسیدگی قارچ کاهش داد.
اگر چه نمونه های MDF ساخته شده از راش در مقایسه با سایر نمونه های MDF، کاهش وزن بیشتری داشتند، ولی نمونه های MDF ساخته شده از راش و مخلوط گونه ها کاهش وزن کمتری در برابر تخریب موریانه نشان دادند.

 این مسئله ممکن است از رفتار تغذیه ای موریانه ها ناشی شده باشد. Ohmura و همکاران (1999)، گزارش کردند اگر چه مواد استخراجی چوب درون باعث افزای شمقاومت چوب در برابر موریانه ها می بود، ولی علاوه بر این، بعضی از انواع ترکیبات چوب نیز فعالیت بعضی از موریانه ها را مختل می کند. نتایج این تحقیق نشان داد که چوب نیز فعالیت بعضی از موریانه ها را مختل می کند.
نتایج این تحقیق نشان داد که چوب درون بلوط اروپا بیشترین مقاومت را به حمله موریانه دارد. چوب بلوط بخاطر داشتن مواد استخراجی در چوب درون ویتل در آورند ها در مقابل قارچ های مخرب چوب، جزء چوب های بسیار مقاوم یا مقاوم طبقه بندی می شود. بخاطر اینکه مدودیت های استفاده از مواد حفاظتی در فرآورده های چوبی در حال افزایش است، برای افزایش مقاومت پانل، افزایش داد.
 نتایج این مطالعه نشان می دهد که مقاومت به پوسیدگی پانل های MDF را می توان با اضافه کردن چوب بلوط در ترکیب چوب های مورد استفاده در ساخت پانل، افزایش داد. البته موریانه ها قادرند نمونه های MDF ساخته شده از چوب بلوط را نیز مورد تخریب و پوسیدگی قرار دهند.
بنابراین، با افزودن موریانه کش ها و قارچ کش ها قبل از ساخت تخته، می توان مقاومت پانل های MDF را در برابر تخریب بیولوژیکی، در نواحی که به شدت در معرض پوسیدگی و موریانه قرار می گیرند، افزایش داد.


منبع:ارزیابی مقاومت موریانه

 
گروه:کاربردMDF| تاریخ ایجاد:1394/08/12,18:53|
فرستنده:Ivalene
نظر :
I might be beinatg a dead horse, but thank you for posting this! http://xqllmzskni.com [url=http://smrgexzlrlc.com]smrgexzlrlc[/url] [link=http://ohqbmbl.com]ohqbmbl[/link]
فرستنده:Blue
نظر :
You have shed a ray of suisnnhe into the forum. Thanks! http://tqzpduqixlw.com [url=http://lrbfebg.com]lrbfebg[/url] [link=http://pjxnvzb.com]pjxnvzb[/link]
فرستنده:Krystal
نظر :
Thanks for innorducitg a little rationality into this debate.

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی